1990 Model B Steinway & Sons Ebony Satin Grand

$64,900.00